Odpadové hospodárstvo

Ponúkame Vám vypracovanie Programu odpadového hospodárstva pre roky 2011 - 2015, ktorý v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch...,             v súlade so zákonom č.343/2012 Z.z. a vyhláškou č.310/2013 Z.z. je povinný spracovať každý pôvodca odpadov.

Na naše služby sa už obrátilo niekoľko obcí aj z Vášho okolia, radi by sme preto tieto práce ponúkli aj Vám.

Podotýkame, že zákonnú povinnosť spracovať program má pôvodca, ktorý dosahuje ročné množstvo vyprodukovaných odpadov viac ako 10 t nebezpečných alebo viac ako 100 t nie nebezpečných.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte

Začali sme naplno a postupne pridávame !!!!!!!

image


EKOLÓGIA

new

Spracovanie programov odpadového hospodárstva v súlade s POH Vyhláškou príslušného kraja, v súlade so zákonom č.343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch... ako aj vyhlášky MŽP SR č.310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch


info

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, vypracovanie zámeru, správy o hodnotení ako aj príslušného posudku v súlade so zákonom č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ... v znení neskorších predpisov

info

Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi a ostatnými zložkami životného prostredia


info

Návrhy a riešenia ekologických stavieb

info

Investičná činnosť v oblasti životného prostredia a energetiky, zariadenia na zneškodňovanie odpadov ako aj výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov